Procedura zobowiązania do leczenia

Email Drukuj PDF

JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO ?

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r Nr. 70, poz. 473 z późn. zm).

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje :

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pułtusku;
  • Prokurator.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pułtusku przyjmuje wnioski
o leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu
na terenie Gminy Pułtusk.

Poprawiony: piątek, 16 września 2011 12:09 Więcej…
 

Procedura kontroli

Email Drukuj PDF

PROCEDURA KONTROLI  GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PUŁTUSKU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA  Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

( Na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz 1447 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

  1. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z miesięcznym harmonogramem, który uwzględnia terminy kontroli, z zachowaniem art. 79 ust. 4 z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz 1447 z późna. zm.).
  2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie kontroli poza ustalonym harmonogramem.
  3. Harmonogram jest opracowany w terminie, który umożliwia doręczenie przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, nie później, niż 7 dni przed dniem wszczęcia kontroli.
Poprawiony: piątek, 16 września 2011 12:09 Więcej…